Wednesday, February 14, 2018

Baamadeba Bhajan (बामदेव भजन): Poet Manohar Meher


‘Baamadeba Bhajan’ 
Odia Song By : Poet Manohar Meher 
(A Prayer to Lord Vaamadeva Shiva)  
Taken from the Book ‘Manohar Padyavali’ 
* * * 
बामदेव भजन
(-अनुप्रास, ओड़िआ गीत
रचयिता : कवि मनोहर मेहेर
[‘मनोहर पद्यावलीपुस्तकरु आनीत ] 
= = = = = = = = = = = =
वन्दे बिमळा-बर
बिरूपाक्ष नाम बहिछ हर (पद)
*
बिजे करिअछ            कपिळास पुरे
हे बिनायक-पिअर !
बिल्वपत्र चम्पा       पुष्प घेनि गौरी
निरते पूजन्ति पादे तुम्भर ()
*
बिश्रबार सुत         सेबिला तुम्भङ्कु
बिपुळ सम्पत्ति देल
बिधि-बर आन           करि पञ्चानन
कपिरूपे स्वर्ण्णपुर दहिल ()
*
बिपुत्री नारीए           सेबिले तुम्भरे
प्रसन्ने दिअ कुमर
बिश्वनाथ हर               बर दान कर
बाना उड़ुअछि त्रिदश पुर ()
*
बामदेब देब-                देब महादेब
बिनति घेन मोहर
बिद्याहीन मनो-          हर जणाउछि
मनोरथ पूर्ण्ण कर ईश्वर ()
= = = = = =

Related Links :
Poet Manohar Meher : A Profile :  

Poems of Kavi Manohar Meher Posted in Blog-Sites :
* * * *

No comments:

Post a Comment